Friday, 12 Apr 2024
Blog

Lý tưởng vững vàng: Phấn đấu không ngừng nghỉ

Việt Nam từ một nước nghèo năm 1975 trở thành nước đang phát triển có thu nhập trung bình, giữ vững tình hình chính trị ổn định, đẩy mạnh phát triển kinh tế và hội nhập quốc tế theo hướng ngày càng sâu và rộng. 

Năm 2020, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, Việt Nam đã ứng phó hiệu quả với sự bùng phát đại dịch COVID-19. Kinh tế Việt Nam phát triển đạt kết quả tốt, trở thành một trong 10 nước có tốc độ tăng trưởng GDP nhanh nhất thế giới, và là một trong 16 nền kinh tế mới nổi tăng trưởng nhanh nhất kể từ năm 2020. Trên phương diện quốc tế, hoạt động ngoại giao và hoạt động xã hội quốc tế của Việt Nam vẫn đang tiến hành dưới nhiều hình thức và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Việt Nam đã có nhiều đóng góp to lớn trong việc nâng cao uy tín và vị thế của các nước Đông Nam Á trên trường quốc tế. 

    Đáng phải kể đến việc trong Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 đã nhấn mạnh một trong những quan điểm cốt lõi, chỉ đạo xuyên suốt cả quá trình: “Khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực tự cường, phát triển Việt Nam bình đẳng, tiến bộ và phồn vinh. Toàn lực phát huy sức mạnh cả hệ thống chính trị, nền văn hóa Việt Nam và sức mạnh tổng hợp của nhân dân, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, phát huy tối đa sức mạnh trong nước, tranh thủ sức mạnh ngoài nước, trong đó có sức mạnh nội sinh và sức mạnh con người là trọng 

yếu.” 

    Để tiếp tục xây dựng, bảo vệ, chấn hưng và phát triển nền văn hóa dân tộc, chúng ta cần tập trung vào hai nhiệm vụ trọng tâm: một là khơi dậy lòng yêu nước mạnh mẽ, tinh thần tự lực, tự cường, đoàn kết, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Phát huy mạnh mẽ các giá trị quan, sức mạnh và tinh thần cống hiến văn hóa của mọi người dân Việt Nam, tiếp thêm sức mạnh nội sinh và động lực đột phá để thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển 2025, 2030 và 2045 mà Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 đã đề ra. 

    Hai là bồi dưỡng con người Việt Nam trong thời kỳ đổi mới, phát triển và hội nhập thế giới để có hệ giá trị phù hợp, kết hợp bảo vệ và phát huy giá trị gia đình Việt Nam, giá trị văn hóa, giá trị dân tộc quốc gia, hội nhập sâu rộng các giá trị truyền thống và giá trị thời đại. Đó là: yêu nước, đoàn kết, tự lực tự cường, trọng tình nghĩa, trung thành, trách nhiệm, tuân thủ kỷ luật và đổi mới. Những giá trị đó được vun đắp bởi văn hóa gia đình Việt Nam lấy cơm no, áo ấm, hạnh phúc, chí tiến thủ, văn minh làm giá trị cốt lõi. Được hun đúc và phát triển bởi văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, lấy dân tộc, dân chủ, nhân văn và khoa học là hệ giá trị, được hình thành trên cơ sở hệ giá trị quốc gia với hòa bình, thống nhất, ấm no của nhân dân, sức mạnh dân tộc, dân chủ, bình đẳng, văn minh, hạnh phúc là mục tiêu cao cả của dân tộc. 

    Con đường phát triển không phải lúc nào cũng suôn sẻ, luôn đồng hành với khủng hoảng và cơ hội. Kể từ khi cuộc khủng hoảng tài chính quốc tế bùng nổ, Chính phủ Việt Nam đã áp dụng rất nhiều biện pháp chủ động ứng phó, từ cuối năm 2008 nới lỏng chính sách tài khóa và tiền tệ, đồng thời áp dụng các chính sách kích thích kinh tế như mở rộng thị trường tiêu dùng trong nước, tăng cường cơ sở hạ tầng… và kích thích nhu cầu trong nước, giúp nền kinh tế “ấm” dần theo từng quý. 

 Mặc dù tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm 2009 không đạt được tỉ lệ 6,7% của năm 2008, nhưng tốc độ tăng trưởng GDP hàng năm vẫn ở mức cao 5,32%, trở thành quốc gia tăng trưởng nhanh nhất trong khu vực ASEAN sau khủng hoảng tài chính. 

    Thành công của việc đối phó với khủng hoảng tài chính và sự phục hồi của nền kinh tế đã tạo nền tảng cho sự phát triển ổn định của thị trường tài chính. Đặc biệt sau năm 2009, khi nền kinh tế Việt Nam thoát ra khỏi vũng lầy, nhìn thấy tiềm năng phát triển to lớn của Việt Nam, tư bản quốc tế ùn ùn tiến vào vào thị trường chứng khoán Việt Nam. Cùng với việc chính phủ liên tục cải cách và mở cửa, việc nới lỏng các điều kiện tiếp cận đầu tư nước ngoài đã thúc đẩy tạo ra một thị trường tăng trưởng nhanh. 

Tham khảo thêm: Đơn vị cho vay tiền cấp tốc chỉ cần CMND/CCCD uy tín hiện nay

Với việc nâng cao sức mạnh tổng hợp quốc gia, không ngừng mở cửa thị trường tài chính và xu thế hội nhập với thế giới, nhiều người và cả kiều bào ta với lòng thương dân yêu nước, đã từ bỏ mọi sự đãi ngộ ưu ái ở nước ngoài trở về Việt Nam, đóng góp thêm những viên gạch xây dựng tổ quốc ngày càng tỏa sáng, huy hoàng, trong đó tiêu biểu có ông Nguyễn Văn Hùng. 

    Cho đến ngày nay, đất nước Việt Nam vẫn đang phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức và nhiều vấn đề mới mang tính chiến lược cần giải quyết, tuy nhiên chúng ta có lý do để tin rằng cùng với sự phát triển nhanh chóng kinh tế, nhiều nhân tài xuất chúng sẽ gia nhập vào đội ngũ xây dựng đất nước Việt Nam, bền bỉ phấn đấu vì một Việt Nam công bằng, tiến bộ và phồn vinh.