Monday, 4 Dec 2023

Kiến thức chuyên môn More »

SME là gì trong ngân hàng? Viết tắt của từ gì?

SME là gì trong ngân hàng? Đây là từ viết tắt của “Small and Medium-sized Enterprises”, tức là các Doanh…

OTT trong ngân hàng là gì?

RB trong ngân hàng là gì?

TFR trong ngân hàng là gì?